Avís legal

La pàgina web de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, té per objecte donar a conèixer els productes i l’àmbit d’actuació d’aquesta Entitat, així com d’oferir als seus usuaris i assegurats l’accés a un conjunt de serveis interactius.

Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, amb NIF número V08276545, té el seu domicili social a Manresa, carrer de Mossèn Serapi Farré, 39-41 i està inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, al tom 24036, foli 0004, full número 63021, i en el Registre Oficial d’Entitats de Previsió Social Voluntària de Catalunya amb el número 00009.

Mútua Manresana es reserva el dret a modificar, a incorporar, així com a actualitzar, els continguts de la seva pàgina web, quan ho consideri convenient, sense necessitat de comunicació prèvia als usuaris i, en qualsevol cas, rebutja qualsevol responsabilitat que se’n pugui derivar.

1. Protecció de dades de caràcter personal
En virtut del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social, vol comunicar als usuaris del seu lloc web la política de protecció de dades de caràcter personal duta a terme per l’Entitat.

1.1. Fitxer automatitzat de dades de caràcter personal
L’emplenament per part de l’usuari de totes les dades de caràcter personal té caràcter voluntari, però en tot cas suposarà la seva incorporació en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, el destinatari, propietari i responsable del qual és Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social. L’objectiu del fitxer és l’emmagatzematge, a través de formularis i correus electrònics, d’aquestes dades per complir amb les següents finalitats:

a) Formalitzar i executar la contractació en línia o subscripció dels productes i serveis que sol·liciti el soci o assegurat.
b) La tramitació, seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud de contracte i/o posterior contracte, així com de qualsevol sol·licitud d’informació addicional que remeti a Mútua Manresana.
c) La realització d’enquestes i d’estudis estadístics sobre la qualitat dels serveis i productes de la companyia o dels índexs de sinistralitat.
d) La prevenció del frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.
e) L’atenció i la tramitació de les consultes dels assegurats.
f) La tramesa de butlletins electrònics (després de la seva subscripció prèvia) i de publicitat sobre ofertes, publicacions i recomanacions, que puguin ser d’interès de l’usuari.
g) Facilitar a l’usuari una navegació personalitzada en la pròpia web.
h) L’accés dels agents i comercials de Mútua Manresana, així com de totes aquelles persones que desitgin exercir aquestes activitats, a un conjunt de serveis i informacions referents a l’activitat asseguradora i de plans de pensions de Mútua Manresana.

Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social garanteix que totes les dades de caràcter personal obtingudes seran tractades amb absoluta confidencialitat, i que no seran accessibles a tercers per a finalitats diferents a les quals haguessin estat autoritzats.

1.2. Consentiment de l’usuari
L’usuari consent de forma expressa la recollida i el tractament de les seves dades personals per part de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social, a través de la contractació en línia o de l’accés a algun dels seus productes o serveis o de la subscripció als seus butlletins.

Així mateix, consent expressament la cessió d’aquestes dades, exclusivament per a les finalitats relacionades en l’apartat anterior, a Mútua Manresana, als seus agents o a d’altres entitats filials o participades per Mútua Manresana, o a aquelles entitats amb les quals pogués tenir un conveni de col·laboració al respecte, sempre en el marc de la legislació espanyola.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, Mútua Manresana es reserva el dret a no prestar els serveis sol·licitats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, així com a no formalitzar qualsevol relació contractual que estigués en curs i/o a bloquejar les gestions realitzades fins al moment. Qualsevol perjudici que es pogués causar a qualsevol de les entitats que conformen Mútua Manresana o a tercers, com a conseqüència de la provisió de dades falses, incompletes o inexactes, recaurà sobre l’usuari que les hagués proporcionat.

Qualsevol usuaris registrat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, subministrades a través de la web, adreçant-se al responsable del fitxer, mitjançant escrit a la següent adreça:

Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social
Departament de protecció de dades
Mossèn Serapi Farré, 39-41
08242 Manresa (Barcelona)

2. Privadesa
La web http://www.mutuamanresana.com utilitza galetes, petits fitxers de dades generats a l’ordinador de l’usuari, que abans de l’abandó d’aquesta pàgina web, obtenen dades originàries del seu ordinador. Aquestes galetes no són nocives i la seva funció és la d’oferir a l’usuari una atenció més personalitzada quan visiti aquesta web.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

3. Exoneració de responsabilitats
3.1. Per ús indegut
Mútua Manresana no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús indegut de la informació de la web.

3.2. Per continguts de tercers
La web propietat de Mútua Manresana pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines i/o contenir dades proporcionades per tercers en virtut de convenis de col·laboració signats amb Mútua Manresana, els quals són completament independents d’aquesta pàgina web.

Mútua Manresana no es responsabilitza ni garanteix l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol entitat o persona, física o jurídica, a través d’aquests enllaços o a través de dades proporcionades per tercers albergades a la web, ni es responsabilitza dels continguts, informacions i imatges que no depenguin de la web propietat de Mútua Manresana, tot i que apareguin en aquesta web en virtut dels esmentats convenis de col·laboració amb tercers.

Sens perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, donat el cas que Mútua Manresana tingués coneixement efectiu que algun dels continguts, opinions i conceptes integrat a la web propietat de Mútua Manresana fos contrari a la llei, la moral o l’ordre públic, el retiraria, en compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

3.3. Per errades tecnològiques
Mútua Manresana no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema elegit (xarxa telefònica, internet…), motivats per causes alienes a la Mútua; de retards o bloqueigs en l’ús del sistema elegit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de procés de dades de Mútua Manresana, en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin arribar a ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes en el sistema triat, fora del control de Mútua Manresana. Així mateix, s’exonera Mútua Manresana de qualsevol responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que es pogués patir com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per l’Entitat, sempre que procedeixi de fonts alienes.

4. Propietat intel·lectual i industrial
El contingut i estructura d’aquest lloc web estan protegits pels drets d’autor. Tota la informació continguda en aquest és propietat de Mútua Manresana, Mutualitat de Previsió Social.

L’accés gratuït a la pàgina web de Mútua Manresana no implica drets o altres llicències per a la reproducció, distribució, manipulació, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc, i queden rigorosament prohibides aquestes actuacions sense l’autorització expressa de Mútua Manresana.

Queden així mateix protegits per les Lleis de propietat industrial i intel·lectual, i per tractats internacionals, les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d’aquesta web. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis fonts, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals, i serà objecte de les accions judicials quecorresponguin en dret.

5. Legislació i jurisdicció
Qualsevol divergència que pogués sorgir entre Mútua Manresana i qualsevol dels usuaris de la seva pàgina web, amb relació a la seva correcta utilització, serà resolta d’acord amb la legislació espanyola vigent.

Així mateix, si les diferències entre les parts donessin lloc a un conflicte contenciós, aquestes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.